Słowniczek "optymalizmu": od A do Z

Home \ Słowniczek “optymalizmu”: od A do Z


Bóg Ojciec – Bóg Najwyższy, Bóg nad Bogami, przyczyna pierwsza wszystkiego, główne źródło życia we Wszechświecie. Niewidzialny dla minimalistycznych oczu człowieka. Władca świata duchowego. Stworzył Wszechświat na potrzeby wykształcenia młodych dusz z ciał materialnych. Człowiekowi daje się poznać poprzez optymalizm serca i rozumu, czyli za pomocą mądrości i miłości.

– Dwuwymiarowość – przestrzeń zawierająca w sobie zarówno przestrzeń materialną, jak i duchową. Umiejętność łączenia płaszczyzny materialnej i duchowej.

– Energia Optymalna – jest głównym paliwem napędowym istnienia, trwania i ewolucji człowieka. Bierze czynny i nieprzerwany udział w prawidłowym rozwoju bilogiczno duchowym człowieka. Powstaje naturalnie w wyniku połączenia energii pozyskanej w procesach przemiany metabolicznej oraz subtelnej energii duchowej człowieka. Najdosadniej prawidłowość jej działania określa zasada „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Zachowuje umiejętność odróżniania dobra i zła w człowieku.

Grzech pierworodny – przyczyna pierwsza zepsucia się człowieka; czas i stan, który odbiera człowiekowi optymalizm i wprowadza minimalizm – uczucia negatywne.

– Klucz biochemiczny – właściwa proporcja pożywienia człowieka, stanowiąca prawidłowość funkcjonowania organizmu, który dzięki niej pozwala na zachowanie zdrowia, a także umożliwia swobodne działanie w nim duszy.

Lęk, wstyd i strach – skutki grzechu pierworodnego powstałe ze zjadania owoców z Drzewa poznania dobra i zła. Stan, jaki wywołuje niewłaściwe zachowanie wskazujące na niegodność przeznaczenia człowieka.

Ludzie Dobrej Woli (LDW) – osoby porównywalne z tymi, które żyły w “biblijnym raju”, czyli na poziomie Zero czy optymalizmu Skali MOM. Znają wartość Ducha Świętego w życiu człowieka i starają się żyć według jego woli. To ludzie, którzy swoim zachowaniem i pracą dążą do utrzymania wartości Zdrowia, Mądrości i Miłości w życiu społecznym. Rozpoznajemy ich po pracy, która służy wydłużaniu życia ludziom, jak i ich pokoleniom następnym.W OptyClub osoby, które dążą do wydłużania życia ludziom do wieku 100 lat.

Ludzie Złej Woli (LZW) – osoby, które świadomie w życiu posługują się kłamstwem, wynaturzeniem i dezinformacją w celu pasożytowania na Ludziach Dobrej Woli i tworzenia z nich niewolników swojego systemu. Żyją w opozycji do woli Ducha Świętego utrudniając LDW dostęp do Niego. Rozpoznajemy ich po pracy, która skraca człowiekowi życie lub służy propagowaniu “zjadania owocu poznania dobra i zła”. LZW zwani są także “wilkami w owczych skórach”, “samodzierżcami” czy “pasożytami rodzaju ludzkiego”.

– Maksymalizm – to stan, poziom duchowy, środowisko wyższe od optymalizmu. Jego skrajny biegun istnieje w świecie wyższym od materialnego Wszechświata w świecie czysto duchowym.

Mapa Rodzaju Ludzkiego (MRL) – mapa lokalizująca każdego człowieka w obrębie rozwoju gatunku. W jej zakresie widoczne są talenty i funkcje człowieka, a także to, co za ich pośrednictwem buduje w społeczeństwie. Niezbędnie potrzebna w celu zlokalizowania pasożyta rodzaju ludzkiego, a także przywrócenia prawidłowości w życiu ludzi.

Minimalista – termin odnoszący się do człowieka żyjącego pod wpływem grzechu pierworodnego, materialista, niewolnik, człowiek epoki minimalizmu.

Minimalizm – to stan, poziom, epoka, środowisko niższe od optymalizmu. To stan wywołany skutkiem grzechu pierworodnego. Charakteryzuje się przewagą fizyczności nad duchowością, miłością do siły, władczego ego, zwierzęcia w człowieku. Patrząc dwuwymiarowo na życie, jego skrajny biegun ujemny znajduje się w świecie duchowym.

– Negatywizm – wszelka forma zła, którą odczuwa człowiek. Stan zarówno ciała jak i duszy człowieka, który powoduje zaburzenia kontaktu ze źródłem życia – Bogiem Ojcem.

Optymalista – optymalny optymista, człowiek żyjący optymalizmem, świadomy stanu w którym ciało i dusza tworzą postać biologiczno-duchową. Człowiek zmierzający swoją pracą do zachowania wartości życia pokoleniom następnym, poznania, a także zachowania łączności z Bogiem Ojcem, dzięki wypracowanym zasługom swojej duszy na potrzeby przyszłego życia.

Optymalizm – to równowaga, środek, stan, poziom, epoka, środowisko. Jest unikatowym wyznacznikiem pozytywnego poziomu nurtu życia ludzi, gwarantujący utrzymanie i zachowanie zdrowia, życiowej mądrości, poczucia dobra i miłość w człowieku oraz całokształtu czynników warunkujących żywot ludzki. Konsekwencją podążania ścieżką optymalizmu jest osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy ciałem i duszą, będącym wyrazem świadomego i naturalnego odkrywania własnego przeznaczenia.

– Organizm biologiczno-duchowy – postać zawierająca w sobie zarówno ciało, jak i duszę, świadomie wykorzystująca do życia energię optymalną.

Owoc z drzewa poznania dobra i zła – fragment z Księgi Rodzaju; wskazuje na produkt, który powoduje skutek grzechu pierworodnego.

Pasożyt rodzaju ludzkiego szkodnik w gatunku człowieka, który celowo doprowadza do wynaturzenia człowieka, ściągając go ze ścieżki optymalizmu, jego przeznaczenia. Żywi się jego energią witalną, grzechem pierworodnym, doprowadzając tym samym do wcześniejszej śmierci. Swój kamuflaż zachowuje, dzięki oddziaływaniu na człowieka skutkami grzechu pierworodnego, tj. lekiem, wstydem i strachem.

Pan Bóg Stworzyciel – Pan Bóg z KosmosuStworzyciel człowieka. Przywódca gatunku wyższego od człowieka, Żyje na innej planecie lub wymiarze, jak dotąd nieznanej człowiekowi. Ta sama postać, która wyrzuciła szatana oraz zbuntowane anioły na Ziemię. To postać, która wraz z Jezusem Chrystusem pojawi się na Ziemi w opisanych czasach ostatecznych, aby dokonać sądu nad ludźmi i tym samym rozpocząć epokę optymalizmu, w której odradzać się zacznie i regenerować z grzechu pierworodnego, wybrana przez Niego grupa ludzi

– Przeznaczenie – zgodność ewolucji bytu z planem źródła energii życia – Boga Ojca.

– Świat wyższy – świat duchowy, do którego przedostaje się dusza po śmierci biologicznego ciała. Świat także dwubiegunowy, gdzie biegun dodatni oznacza Niebo, a ujemny Piekło.

Umiejętność odróżniania dobra od zła – kluczowa umiejętność człowieka, odróżniająca go od stworzeń niższej rangi, zwierząt i komputerów. Niezbędna w celu przywrócenia i rozpowszechnienia optymalizmu, zachowania gatunku człowieka przy życiu.

– Wada – powstaje w człowieku jako skutek grzechu pierworodnego. Powoduje, że człowiek nie działa zgodnie z przeznaczeniem, a na szkodę własnego gatunku lub umiera przed czasem swojego przeznaczenia. W OptyClub mówimy o niej, kiedy człowiek umiera przed wiekiem 100 lat.

Wszechświat – zamknięta przestrzeń materialna, w której zachowują się wszystkie byty materialno-duchowe. Działa w nim Prawo Skrajności, Przyczyny i Potrzeby. Stworzony przez Boga Ojca także jako szkoła dla młodych duszy. Przestrzeń, w której żyje człowiek wraz ze swoją planetą, układem słonecznym, galaktyką, Kosmosem. Jest niewyobrażalnie wielki, ale skończony. W nim obecnie żyje człowiek.

Zdrowie to nie tylko ładna sylwetka i sprawność fizyczna, to także współpraca ciała i duszy zgodnie z ich przeznaczeniem. To sposób myślenia i działania człowieka, z którego będą korzystały przyszłe pokolenia

– Ziemia – planeta, na której został stworzony człowiek. Matka ziemskich form życia w tym człowieka, ciało fizyczne zdolne zapewniać wszystkim istotom żyjącym warunki do życia i ewolucji.

– Zło – odstępstwo od normy, optymalizmu, skrajność ujemna człowieka. Odnosi się ogólnie do negatywizmu jakiego doświadcza.