Projekt "Optymalizm"

Home \ Projekt “Optymalizm”

Zdrowie to nie tylko ładna sylwetka i dobre samopoczucie, to także sposób myślenia i działania z którego będą korzystały przyszłe pokolenia” – Piotr Kraus

Projekt „OPTYMALIZM”

To inicjatywa społeczna, zapoczątkowana przez Piotra Krausa, autora książki „OPTYMALIZM – lekarstwo na problemy XXI wieku. Obejmuje zakres przeprowadzenia koniecznych działań i reform w każdym Państwie, początkowo w Polsce, które przywrócą i umożliwią obywatelom oraz pokoleniom następnym, swobodny dostęp do zachowania wartości poziomu optymalizmu (zdrowia, mądrości i miłości), charakterystycznych dla utrzymania wiecznego pokoju w rodzaju ludzkim.

Aby tego dokonać działania należy rozpocząć od reformy służby zdrowia, potem finansów Państwa, gospodarki i turystyki po to, aby rodzaj ludzki w obliczu narastających napięć na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, ekonomicznym i politycznym był dalej zdolny zachowywać właściwe swojej naturze środowisko życia społecznego bez narażania go na niszczenie wartości poziomu optymalizmu w pokoleniach następnych. Celem głównym projektu jest obrona przed skutkami działań “pasożyta (pasoŻyda) rodzaju ludzkiego”, obecnie skłócającego systemowo obywateli kraju, jak również systemowe i społeczne wzmacnianie władzy rozumu w człowieku, aby ten jako świadoma postać biologiczno-duchowa, mógł żyć zgodnie z własną naturą, od narodzin aż do późnej starości i dla zachowania szczęśliwości całego rodzaju ludzkiego.

Konkretyzując, „Projekt Optymalizm” dąży do tego, aby każdy człowiek za pośrednictwem Państwa stawał się świadomym sensu budowania wokół siebie “królestwa bożego na Ziemi” – społeczeństwa, które swoją pracą wydłuża pozostałym życie a nie je skraca. Projekt dąży do tego aby, dzięki stałemu wsparciu (Państwa) każdy otrzymywał adekwatnie do swojego wieku niezbędną wiedzę o otaczającej go rzeczywistości materialno-duchowej oraz te środki i narzędzia pracy, które pozwolą mu na odkrywanie i świadomą realizację swojego talentu dla zachowywania wartości zdrowia, mądrości i miłości w pokoleniach następnych oraz całym rodzaju ludzkim. Ze względu na współczesne zagrożenia zachowania wolności jednostki w Państwie oraz utratę swobód wynikających z manipulacji dokonujących się na naszych oczach (Covid TIME) przez grupy osób nazywanych w projekcie “PasoŻydami rodzaju ludzkiego”, “Projekt Optymalizm” dąży do zapisu w polskiej Konstytucji kluczowych paragrafów, które zabezpieczą każdego obywatela Państwa przed utratą własnego zdrowia, pracy, środków finansowych  oraz duchowości reprezentowanej przez naukę Jezusa Chrystusa. Patronem projektu jest Stanisław Staszic, który w swoim dziele „Ród ludzki” opisał wyraźne przesłanki i wskazówki dla jego zastosowania oraz zagrożenia, które mogą go spowalniać. Miejscem realizacji projektu jest OptyClub – Świat Optymalistów.

Obecnie na liście projektu wyodrębniam 3 kluczowe punkty oraz kolejne, które myślę wraz z Wami/Państwem w czasach medialnego chaosu informacyjnego dla dobra zachowania przyszłych pokoleń uda nam się przeprowadzić:

  1. Przeprowadzenie “Reformy w służbie zdrowia”, która polegać ma na stworzeniu “nowej specjalizacji dla lekarza medycyny” nadającej lekarzowi uprawnienia z zakresu “dietetyki optymalnej” (tytuł: lekarz optymalny). Zainteresowanych współpracą lekarzy zapraszam do OptyClub. Umożliwiam publikację na stronie www.optyclub.pl oraz w grupie i stronach na FB.

  2. Reforma Finansowa, która wsparta edukacją powszechną z zakresu podstaw geologii, dietetyki oraz historii Polski doprowadzi do zniesienia ubóstwa, biedy i głupoty Polaków i wyjdzie ich pozytywnym skrajnościom na przeciw. “RF” zapewni wielopokoleniową stabilizację finansów Państwa oraz motywację do pracy społeczeństwa na rzecz “budowy królestwa bożego na Ziemi”, tego zapowiadanego przez Jezusa Chrystusa. Zainteresowanych współpracą polityków, prawników, finansistów zapraszam do OptyClub. Umożliwiam publikację na stronie www.optyclub.pl oraz w grupie i stronach na FB.
  3. Reforma rolna i turystyka, jak np: wspieranie produkcji lokalnej, ekologicznej żywności oraz jednoznaczne ustalenie hierarchii jakości produktów pod kątem całkowitego zaspokojenia potrzeb biologiczn0-duchowych organizmu człowieka. W ramach turystyki, proponuję program : “Polska gościnność”, który przy wsparciu ministra rolnictwa oraz zdrowia zapewni większe jak dotąd wrażenia turystów odwiedzających Polskę. Zainteresowanych współpracą rolników, przedstawicieli branży turystycznej zapraszam do OptyClub. Umożliwiam publikację na stronie www.optyclub.pl oraz w grupie i stronach na FB.

Dalsze punkty:

4. Regulacja systemu podatkowego w taki sposób, aby zapewnić każdemu człowiekowi swobodny rozwój biologiczno-duchowy od narodzin aż do późnej starości (Iz 65, 20).

5. Przekłucie mieczy na lemiesze” (Iz 2, 4-5) poprzez przyczynowe i racjonalne wyeliminowanie konfliktów wojennych.

Zainteresowanych współpracą przedstawicieli wszelkiego duchowieństwa zapraszam do OptyClub. Umożliwiam publikację na stronie www.optyclub.pl oraz w grupie i stronach na FB.

Uzasadnienie:

  1. Optymalna reforma w służbie zdrowia, której pierwotny projekt sięga działalności polskiego lekarza dra Jana Kwaśniewskiego, przywraca prawidłową rolę i pracę lekarzy w społeczeństwie. Jest alternatywą dla obecnie obowiązującej przez WHO, w której rola wyedukowanego lekarza została sprowadzona do wyuczonego o zdrowiu sprzedawcy farmaceutyków i mechaników wszelkich specjalizacji, odciętego od możliwości zrozumienia i leczenia przyczyn chorób ludzkich. Większość  z nich nie ma dziś pojęcia lub nie uczy chorą osobę o Energii Optymalnej, która dzięki nadanym przez Stwórcę prawom życia, pozwala na zachowanie go w naturze od narodzin do późnej starości. Po wdrożeniu nowej reformy lekarz, także już jako dietetyk optymalny, będzie mógł usuwać przyczynę choroby, a nie tylko, jak dzisiaj, leczyć jej skutek. Mądry rząd mądrego Państwa powinien tę informację sprawdzić (polscy lekarze mają w tym temacie już 50 letnie doświadczenie) a potem wspierać, po to, aby zapewnić stały proces regeneracji sił biologiczno-duchowych we własnym społeczeństwie, kładąc nacisk (jak tego chciał Stanisław Staszic) na wzmocnienie władzy rozumu w każdym człowieku. Obecnie dzieje się odwrotnie, co uzasadnia działanie pasożyta (pasoŻyda) w rodzaju ludzkim poprzez powszechną aprobatę rządów państw do tworzenia rozwarstwień społecznych, w tym świadomego czynienia z ludzi niewolników i ich panów.

    Reforma pod wpływem zmian biologicznych w organizmie człowieka, stopniowo zmieni sposób myślenia jednostki i społeczeństwa na zgodny z oczekiwaniami całego rodzaju ludzkiego. Wzmocni umiejętność odróżniania dobra od zła w każdym człowieku, co w konsekwencji doprowadzi do zminimalizowania kłótni, sporów i wojen na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, politycznym. Zminimalizuje, a w przyszłości wyeliminuje pracę społecznie szkodliwą i po przywróceniu optymalnego poziomu myślenia, jego samoświadomości jako postaci biologiczno-duchowej ustabilizuje życie społeczne na Ziemi.

    Na podstawie 23 lat obserwacji stosowania w Polsce proporcji BTW (białka, tłuszczu, węglowodanów) pożywienia, w tym żywienia nisko oraz wysoko węglowodanowego stwierdzam, że już w ciągu roku od przeprowadzenia reformy w służbie zdrowia dojdzie do odkrycia przez pacjentów „znaczenia roli pożywienia w życiu człowieka”, w tym wzmocnienia i wykorzystania władzy swojego rozumu na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa. Zmiana postrzegania rzeczywistości, jaka się dokonuje pod wpływem zmiany proporcji pożywienia, umożliwia i ułatwia świadome wykorzystanie własnego rozumu w celu zachowania wartości życia w drugim człowieku. Reforma zapoczątkuje więc zmiany przywracające jednostce zdolność prawidłowego odróżniania dobra od zła oraz wzmocni samoświadomość bycia stworzeniem biologiczno-duchowym. Za pomocą realnych odczuć wartości duchowych we własnym organizmie, w tym zdrowia, mądrości i miłości, przy współpracy ze służbami medycznymi przyspieszy wyjście pacjentów z chorób, dziś uważanych za nieuleczalne. Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka wynika bowiem z zachowania w sobie przepływu Energii Optymalnej, którą w zdegenerowanym i osłabionym biologicznie-duchowo społeczeństwie przywrócić może zastosowanie właściwej proporcji pożywienia, tej ukrytej w żółtku jaja kurzego. Zasada proporcji w ciągu ostatnich 20 lat została sprawdzona na tysiącach osób w Polsce, czego dowodem była działalność polskiego lekarza dra Jana Kwaśniewskiego oraz współcześnie OptyClubu. Reforma daje początek odkryciu i powszechnemu wykorzystania przez człowieka energii duchowej, która  prowadzi Rodzaj ludzki ku odbudowie fundamentu, na którym naturalnie rozwija się świadomość tworzenia Królestwa Bożego na Ziemi.

  2. Czym jest dzisiejszy pieniądz? Nowy pieniądz, będzie miał i ma pokrycie w pracy obywatela oraz surowcach, które umożliwiają zachowanie życia społecznego od narodzin do późnej starości. Optymalna Reforma finansowa umożliwia i pozwala obywatelowi na czerpanie korzyści finansowych z surowców znajdujących się na terenie jego Państwa a w przyszłości “królestwa bożego na Ziemi”. Dzięki temu zachowanie życia jednostki od narodzin aż do późnej starości staje się możliwe, bez konsekwencji wywoływania sztucznie generowanych “kryzysów społecznych”, służących głównie pomnażaniu kapitału pasoŻydów. Odpowiednia edukacja dotycząca znajomości funkcjonowania wpływu środowiska na życie człowieka, uzasadnia konieczność pracy z potrzeby jego zachowania. Życie człowieka istnieje dzięki możliwości zaspokojenia jego podstawowych potrzeb. Te określa 5 dóbr optymalizmu do których zaliczamy: “pożywienie, odzież, własny kąt (dom), swobodna komunikacja i dostęp do energii optymalnej, która to wszystko zapewnia – utrzymuje”. Cywilizacja istnieje dlatego, że, ludzkość potrafi na codzień zadbać o własne potrzeby, które zmieniają się od jego narodzin do późnej starości. Jeżeli stan biologiczno-materialno-duchowy człowieka będzie zachowywał się na poziomach ZERO i PLUS opisanej przeze mnie SKALI MOM, możemy mówić o zapętleniu życia człowieka od narodzin do późnej starości, przy czym życie to będzie wydłużane a nie jak obecnie skracane przez Rządy Państw poprzez redukcję populacji, konflikty zbrojne i wojny.

Potrzeby mogą być zaspokajane dzięki wiedzy i mądrości ludzi, których potencjał zależy od środowiska w jakim żyją. Zrozumienie funkcjonowania środowiska poprzez odpowiednią edukację ułatwia poznanie podstaw i znaczenie geologii oraz dietetyki optymalnej, dzięki czemu zachowanie życia obywatela od narodzin do późnej starości staje się oczywiste a praca człowieka koniecznością zachowania dobra dla siebie i swoich bliskich jak i następnych pokoleń. Środowisko życia społecznego zależy od zaopatrzenia go w surowce oraz energię optymalną umożliwiającą pracę, ruch ludzi w rodzaju ludzkim. Te z kolei znajdują się w ziemi oraz paliwie mózgu obywatela z których powstaje cały dobrobyt społeczeństwa. Jako geolog wiem, że Polska jest BOGATYM krajem w kluczowe złoża, a także jako dietetyk optymalny, w wiedzę medyczną wzmacniającą umiejętność odróżniania dobra od zła, dlatego chciałbym, aby moi rodacy nie dali się okraść przez pasoŻydów i zabezpieczyli się dziś Optymalną Reformą Finansową, która nada wszystkim udział w zyskach z pracy nad zachowaniem optymalnego środowiska swojego życia – Państwa.

3. Niech pożywienie będzie waszym lekiem a lek pożywieniem” – nauczał Hipokrates. Zasada optymalizmu mówi: “Jem żyję, nie jem umieram. Jeżeli nie jem tego z czego jest zbudowany mój organizm, zaczyna mnie niszczyć. Jeżeli dostarczę mu to w optymalnej ilości, zachowuje zdrowie i tworzy warunki dla rozwoju biologiczno-materialno-duchowego”Sama idea “Dietetyki Optymalnej”, czyli wykorzystania pożywienia jako lekarstwa, bez zapewnienia dostaw organizmowi właściwych produktów spożywczych, nie zachowa trwale w społeczeństwie “oleju w głowie” i tym samym wartości poziomu optymalizmu. Do tego potrzebna jest sprawna gospodarka rolna (wątroba rodzaju ludzkiego). Mądry Rząd (mózg rodzaju ludzkiego) powinien zatem wiedzieć co należy produkować, aby człowiek mógł długo zachowywać w sobie zdrowie. O tym przypominał dr Jan Kwaśniewski w swoim życiu. W książce “Tłuste życie” str. pisze wyraźnie co należy robić. Ten punkt otwiera dyskusję na temat: opracowania takiego modelu żywienia człowieka oraz takiej produkcji  żywności, która większości społeczeństwa dawałaby prawidłową umiejętność odróżniania dobra od zła. Tę z kolei będzie można określić szybciej za pomocą opracowanej przeze mnie SKALI MOM i pracy służb medycznych (patrz. Pkt.1), którzy poprawiając lepszym paliwem spożywczym sprawność mózgu człowieka, osiągną lepszy efekt integracji ludzi na rzecz pracy dla całego rodzaju ludzkiego.  Pkt.2 dotyczy zatem zapewnienia dofinansowania przez Rząd Państwa środków do życia, Pkt. 3 opracowania planu produkcji tych produktów rolno-spożywczych, które pozyskane z jednego hektara dawałyby człowiekowi najwięcej energii dla jego organizmu, w tym głownie jego rozumu oraz tej siły do pracy, która u większości tworzyłaby świadomość zachowania wartości poziomu optymalizmu w pokoleniach następnych.

4. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze lub władzę. Dla zachowania trwałego pokoju na Ziemi i kontynuacji go za pośrednictwem stabilnej polityki rządów (Rady mędrców) „Projekt Optymalizm” zakłada powszechną edukację społeczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu monetarnego Państwa. Promowanie roli pieniądza jako środka do celu, odkryje przed społeczeństwem wady systemu monetarnego oraz obnaży te osoby, które świadomie nadużywały go w celu osiągania własnych korzyści, w tym zniewalania nim ludzi. Korekta systemu za pomocą stabilizacji podatkowej ułatwi zapętlenie swobodnego rozwoju biologiczno-duchowego człowieka od jego narodzin aż do późnej starości. „Projekt Optymalizm” realizuje przepowiednię proroka Izajasza (Iz 65, 20), opisującego czasy w których „najmłodszy umrze jako 100 – letni, a nie dożywać 100 lat będzie znakiem klątwy”.

5. PasoŻyd rodzaju ludzkiego, wykorzystuje od wieków całą wiedzę i inteligencję rodzaju ludzkiego, aby zawrócić człowieka od możliwości jego powrotu do raju. Jego macki są wszędzie, szczególnie wśród organów zarządzających całym Państwem do których należą: (rząd-mózg, serce – bank, kościół; wątroba – gospodarka; ukł. nerwowy – media). Dzięki temu może zarządzać całym społeczeństwem. Wkrótce kontrola na nimi zostanie przejęta przez centralny komputer, który jako biblijna BESTIA, kontrolować będzie wszystko i wszystkich na całej Ziemi oraz naturalnie eliminować przeciwników planu Antychrysta. Aby temu zapobiec Polacy powinni już dzisiaj temu przeciwdziałać i zacząć się zabezpieczać na czasy działania biblijnej BESTII – komputerowej inteligencji. Dlatego należy zapewnić zapis w konstytucji, która definitywnie uzna naukę Jezusa oraz chrześcijaństwo jako właściwy kierunek duchowej pracy Narodu służącej zachowaniu dobra w sercu człowieka oraz dalszego kierunku budowy “królestwa bożego na Ziemi”. Bez niej Naród nie rozpozna Antychrysta, który powolutku przygotowuje dzisiaj grunt, aby się pokazać i jeszcze bardziej nas zniewolić. Tylko skupienie się na nauce i celu Jezusa, odkrycie mocy w sobie Ducha Świętego jest w stanie przynieść światu odtrucie z naleciałości “wilków w owczych skórach” oraz poprzez przyczynowe wyeliminowanie pasoŻydnictwa na świecie doprowadzić jak zapowiadał prorok Izajasz do zachowania wiecznego pokoju na świecie.

Kto od miecza wojuje od miecza ginie” (Mt26, 52). Ze względu na narastające napięcia społeczne na świecie na tle narodowościowym, politycznym, religijnym i ekonomicznym, którym służy wzrost środków na zbrojenia, przyspieszające ryzyko wywołania kolejnej, trzeciej wojny światowej, „Projekt Optymalizm” zakłada promowanie znaczenia Energii Optymalnej, jako środka ułatwiającego odkrycie przyczyny powstawania konfliktów międzyludzkich oraz zdolnego do zachowania trwałego pokoju w rodzaju ludzkim.

Jeżeli chcesz wspierać lub uczestniczyć w działaniach na rzecz „Projektu Optymalizm”, poleć go wśród swoich znajomych lub dołącz do OptyClubu na facebooku. W ramach wsparcia finansowego zachęcam do zakupu książki „Optymalizm-lekarstwo na problemy XXI” oraz korzystania z usług i produktów partnerów handlowych dostępnych na stronie OptyClubu News .

Piotr Kraus, 15 maja 2018

poprawka wytłuszczenie – 2020

Zobacz filmy, które wyjaśniają potrzebę realizacji “Projektu Optymalizm”.

Projekt “Venus” Jacque Fresco

Film przedstawia projekt budowy nowej cywilizacji opartej na wartościach humanitarnych oraz ekonomii surowcowej. Obrazuj także problemy obecnych systemów oraz ich źródła. Dużo cennej informacji i inspiracji.

Tajemnice piramid

Francuski film dokumentalny reżyserii Patrice’a Pooyarda. 

Egipskie piramidy to jedne z najbardziej zagadkowych budowli starożytnego świata. Na przestrzeni tysiącleci narosło wokół nich wiele mitów i legend, które zostały wymieszane z naukowymi teoriami. Autor dokumentu postanowił poznać prawdę na temat powstania tych niezwykłych cudów starożytności.Film przedstawia fakty i hipotezy, które zdaniem autorów mają świadczyć o tym, że budowle, które obecnie przypisuje się starożytnym ludom, zostały zbudowane przez inną, bardziej rozwiniętą cywilizację.

Jeżeli prawdą jest, że piramidy egipskie są wielkim zegarem astronomicznym skontrowanym po to, aby ostrzec przyszłe cywilizacje przed cyklicznymi zmianami klimatu i tym samym nadchodzącą katastrofą, znając dokładnie jej termin będziemy mogli się na nią przygotować i zabezpieczyć.

Home SOS Ziemia

Home (w Polsce znany jako – S.O.S. Ziemia!) – francuski film dokumentalny z 2009 roku, wyreżyserowany przez Yanna Arthus-Bertranda.

Dokument pokazuje dzisiejszy stan Ziemi z roku 2009, jej klimat i sposób w jaki ludzkość wpływa na jej przyszłość. Motywem przewijającym się w dokumencie jest symbioza wszystkich organizmów na Ziemi i zakłócanie tej równowagi. Pierwsze 15 minut zawiera materiał o początkach świata biologicznego, poczynając na jedno-komórkowych algach. Ukazując ich rolę w rozwoju fotosyntezy, pokazuje gatunki roślin, które mają swoje korzenie w jednokomórkowej formie życia. W dalszym ciągu film koncentruje się na człowieku, ukazując rewolucje w rolnictwie i tego konsekwencje, zanim nastąpi odkrycie ropy, powstanie przemysłu, miast i nierówności społecznych. Ukazana jest hodowla bydła, wyręb lasów, braki żywności i wody, wykorzystanie nieodnawialnych źródeł wody, nadmierne wydobycie surowców naturalnych i braki w energii. Miasta takie jak Nowy Jork, Las Vegas, Los Angeles, Shenzhen, Bombaj, Tokio, Dubaj pokazane są jako przykłady złego zarządzania oraz marnotrawstwa energii, wody i żywności. Topienie się lodowców jest pokazane na przykładach Antarktydy i Bieguna Północnego. W tym momencie film koncentruje się na problemie globalnego ocieplenia. Home ukazuje jak topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i zmiana pogody dotykają ludzi. Ostrzega też, że zmiany klimatyczne mogą wkrótce dotknąć także większą społeczność. Film pokazuje fakty dotyczące wpływu ludzkości na Ziemię, ale także to co ludzie czynią, aby zapobiec negatywnym zmianom. Używanie energii odnawialnej, powstawanie parków narodowych, współpraca międzynarodowa pomiędzy różnymi krajami w kwestiach środowiska, a także edukacja, stały się odpowiedzią na problemy z jakimi zmaga się nasza planeta.

Masa krytyczna

Angielski film dokumentalny z 2012 roku.

Dokument rzuca nowe spojrzenie na nas, jako cywilizację i społeczeństwo. Budzi niepokój i zainteresowanie, oraz szereg pytań dotyczących nas jako ludzi tu i teraz i przyszłości.

Wykład – Jak napaść Państwo bez użycia siły

40 minutowy skrót wykładu byłego agenta KGB (pracującego pod przykrywką dziennikarza) Jurija Bezmienowa (występującego także pod nazwiskiem Tomas Schuman). W wykładzie omawiane są techniki dywersji ideologicznej. Materiał pochodzi z czasów zimnej wojny, ale jest przerażająco aktualny także dziś.

Ink

Pewnej nocy ośmioletnia Emma zostaje porwana przez tajemniczego Inka i uwięziona w krainie Snu – od tego momentu rozpoczyna się walka o jej niewinną duszę.

Film polecany osobom żyjącym w pośpiechu, w pogoni za materializmem, którzy zapomnieli już, że sfera duchowa nie jest fikcją lecz faktem.