Energia Optymalna

Home \ Energia Optymalna

Energia Optymalna umożliwia powrót do własnej świadomości. Jest tą siłą, której każdy człowiek, niezależnie od rasy i wyznania, potrzebuje do codziennego, zdrowego i rozumnego życia. Gwarantuje mu prawidłowy i stabilny rozwój jako istoty biologiczno-duchowej. Kiedy działa w człowieku, utrzymuje jego zdrowie, aby następnie ten, wsłuchując się w swoją własną mądrość, podążać mógł za odkrywającym się przed nim źródłem miłości. Kiedy jej brakuje, takiego człowieka stopniowo nawiedzają uczucia lęku, wstydu i strachu, które doprowadzają do powstania chorób z autoagresji i tym samym stopniowego odizolowania go od radości doczesnego życia. Opisując Energię Optymalną, nie odkrywam niczego nowego. Pragnę tylko podkreślić jej znaczenie jako tej siły, która naturalnie prowadzi człowieka do oświecenia, do poznania źródła i przyczyn wszelkiego życia, jedynego Boga Ojca, od którego pochodzi siła miłości zdolna uzdrowić rozum każdego, nawet jej przeciwnikom, niszczycielom wszelkiego życia. Człowiek według prawa skrajności jest środkiem, na którego wpływ mają, jak napisałem wcześniej, dwa bieguny: dodatni i ujemny. To oznacza, że każdy człowiek ma możliwość wyboru kierunku swojego życia, posiada wolną wolę. Może wybrać dobro albo zło. Energia Optymalna, którą tutaj opisuję, jest dla tych, którzy, wpadając w negatywizmy, nieprzyjemne uczucia, pragną wydostać się ze swojego stanu i szukają pewnej drogi powrotu do zdrowia, do światła, która pozwoli im wreszcie oczyścić się ze złych myśli i doznań. Jest także dla zdrowych ludzi, aby uzmysłowić im jej wartość w celu zachowania zdrowia, mądrości i miłości w pokoleniach następnych.

Więcej w książce…